کیمیا دونسمٱنی فٱزایی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بؽشتریݩ کارگرایی کیمیا فٱزایی د مولوکۊلؽا آلی ئٱ. (درپرونده: شؽڤات فٱزایی مولوکۊل اْکستازی)

کیمیا دونسمٱنی فٱزایی (اْنڳلٛیسی:Stereochemistry) تٱلٛؽ د دونسمٱنی پایٱ‌ کیمیا ئٱ کاْ آرایش فٱزایی ٱتوم‌ؽا سی تٱشکیلٛ مولوکۊل ناْ بٱررسی ۉ موتالعٱ مؽکٱ.

دۏ موزۊ ٱساسی د کیمیا دونسمٱنی فٱزایی، کایرالیتٱ ۉ تٱقارون مولوکۊلی هؽسن. کیمیا فٱزایی ڤا داسوݩ کیمیا ساْ بٱئری (اْنڳلٛیسی:3D Chemistry) هٱم اْشناختٱ مۊئٱ. اؽ تٱلٛ د دونسمٱنی، ڤ ایزومری فٱزایی ۉ اْرتبات ڤنو با تاٛفؽا ڤرۊدی د کیمیا آلی، کیمیا دونسمٱنی مٱدٱنی، زهشت کیمیا ۉ ڤ ڤیژٱ کیمیا فٱرازٱراٛیی تمٱرکوز دارٱ.


سرچشمٱ[آلشتکاری]