کیمیا دونسمٱنی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجوکیمیاگری

کیمیا یٱکؽ د تٱلٛؽا دونسمٱنی غریڤٱ ئا کاْ سی تٱبدیلٛ کانیا ۉ فلزؽا تلاش میٛکٱ. دونسمٱنی غریڤٱ یا کولوهو ساٛر دارا پٱنج تٱلٛ عومدٱ هؽ کاْ دونسمٱنی سریشتی ڤٱ، کیمیا نوم نؽایٱ بیٱ. د تٱلٛؽا تر ڤٱ ڤ نٱزٱر ٱبۊراٛیهان بیرۊنی، مۊئٱ ڤ ‌هیمیا، ریمیا، لیمیا ۉ سیمیا هشارٱ کرد.

کلٱمٱ[آلشتکاری]

دونسمٱنی کیمیا[آلشتکاری]

ڤیرگار[آلشتکاری]

تٱبدیلٛ مس ڤ تلا[آلشتکاری]

کیمیاگری ڤ عنڤان ٱڤزار تٱئقیق د تبیعٱت[آلشتکاری]

سرچشمٱ[آلشتکاری]