کیمیا دونسمٱنی هٱردنیا

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ساکاروز: قٱن مٱمۊلی اْتمالٱن آشناتریݩ کٱربوهیدرات .

کیمیا هٱردنیا یا کیمیا مٱڤاد غزایی (اْنڳلٛیسی:Food Chemistry)، تٱلٛؽ د دونسمٱنی بونیادین کیمیا ۉ دونسمٱنیا غزایی ئٱ کاْ فرایٱنؽا ۉ ڤ یٱک کنشؽا شیمیایی هٱمٱ ٱجزا زهشتی ۉ غاٛر زهشتی هٱردنیا ۉ ساختار شیمیایی ۉ خاسؽئٱتؽا مٱڤاد غزایی ۉ آلشتؽا شیمیایی ڤنو ناْ د مٱرهلٱیا فٱراڤری، تٱهیٱ، توزی، مٱسرٱف ۉ ڤیرداری ناْ بٱررسی ۉ موتالعٱ مؽکٱ.

سرچشمٱ[آلشتکاری]