کیمیا دونسمنی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

Logo PRQ.png کیمیا دونسمنی یه گل د دونسمنیا پایه وه حساو میا که وا ذات و شیوسه ای چیا عالم سر و کار داره،ایسنی ای دونسمنی لشکیا فره ای داره

سرچشمأ[ڤیرایئشت]