کیریستیان ڤیرت

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Wirth, Christian.jpg

کریستیان ویرت (ڤ دیر اومایٱ د ۲۴ نوڤامر ۱۸۸۵، د دۏنیا رٱتٱ د ۲۶ ماٛی ۱۹۴۴) یاٛ ٱفسٱر آلمانی د گات رایش سئم ۉ د سپتامر ۱۹۴۱ تا مارس ۱۹۴۳ سٱردیڤوندار اوردۊگا مٱرگ خلمنو ۉ د ۱۷ مارس ۱۹۴۲ تا آخر اۊت ۱۹۴۲ سٱردیڤوندار اوردۊگا مٱرگ بلزک بی.ڤٱ د ۲۶ ماٛی ۱۹۴۴ ڤ دٱس چریکیا یۊگسلاڤیایی ترور بی.


سرچشمٱ[آلشتکاری]