کۊمرٱ ڤولات آزربایجان

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کۊمرٱ ڤولات آزربایجان
Azərbaycan Respublikası
سورۊ زایارٱیی

پاتٱخت
(و گٱپتری شٱر)
باکۊ
40°25′ شومالی 49°50′ أفتوزأنوٙن / 40.417° شومالی 49.833° ٱفتۉزنۊن / 40.417; 49.833
زۊن(ا) جاڤٱنٱ تورکی آزربایجانی
دۉلت کۊمٱر ڤولات
 -  سرکۊمٱرٱ اٛلهام علییف
 -  یاریکار سرکۊمٱرٱ آرتۊر راسی زادٱ
 -  رئیس پارلمان
آزگٱ قانۊن دیاری پارلمان
جاگٱپی
 -  کۊملۊس ۸۶٬۶۰۰ کیلۊمتر چارسیک 
۳۳٬۴۳۶ مایل چارسیک 
 -  درسد اۉیا ۱٫۶
نوفۊس
 -  2007 نئهابینی ۸٬۹۹۷٬۴۰۰ 
تولید ناخالس مینجاڤلاتی (PPP) 2015 نئهابینی
 -  کوملۊس ۶۵٬۵۲۳ تریلیارد دولار (۸۸ام)
 -  تولید سرۊنٱ 12,331 
جادیارکون گٱپ کلۊنکاری آئم (2013) 0.716 
یٱکال پیل مٱنات (AZN)
راساگٱ گاتی EET
لا راننٱیی راست
ISO 3166 code AZ
پۊشگر اینترنتی AZ
رازینٱ تیلیفۊن ۹۹۴

کۊمرٱ ڤولات آزربایجان چوٙأ:ڤ تورکی آزری گٱپتری ڤولات قفقاز ٱ کاٛ ها د گوڤاردگٱ اورۊپا و آسیا هارگٱ ٱفتۉنشین و لا دریا خزر . پاتٱخت ڤولات آزربایجان شٱر باکۊ ٱ.

ڤولاتیا ايران کاٛ ها د هارگٱ، ٱرمنستان و تورکیٱ کاٛ ها د لا ٱفتۉنشین، گورجستان کاٛ ها د شومال ٱفتۉنشین و رۊسیٱ کاٛ ها د شومال آزربایجان هومسایا ای ڤولاتن. هٱمچنی ای ڤولات ڤا ڤولاتیا تورکمنستان و قزاقستان د لا بال اۉیی دریا خزر مٱرز اۉیی دارٱ. نوفۊس ای ڤولات د سال ۲۰۱۲ نزیک د ۹٫۱۲۵ میلیۊن کٱس بیٱ. تولیت ناخالص مینجاڤولاتی د ڤولات آزربایجان د هٱمۊ سال هومبٱراڤٱر بیٱ ڤا ۷۲ میلیارد دولار(د پایٱ ٱرزایشت نومدار) کاٛ بیشتر د ۹۷ میلیارد دولار (ڤ د پایٱ آز خٱرین) بییە. [۱] رٱزیشت ڤولات آزربایجان فئرٱ دئمادار و ڤیرگارمٱنٱ و ای ڤولات ٱڤلی ڤولاتیٱ کاٛ ڤا یٱ کاٛ دوبیشتر د نوفۊسش موسٱلمۊنن دش اوپرا و تیارت فئرٱ هی.[۲] کوٙمأرە ڤولات مأردوم کیخا آذأربایئجان کئ د سال ۱۹۱۸ رٱڤٱندیاری بی، د سال ۱۹۲۰ زارۊیی زیربیرٱق کۊمٱرٱ ڤولاتیا یٱکاگرتٱ شورٱڤی بی.[۳] آزربایجان د سال ۱۹۹۱ زارۊیی د نۏ خودسلادار بی. یٱ گوری نئها د خودسلادار بیئنش، د روخ ڤٱن جٱن قٱرٱباغ کوسار، ھومساش ٱرمنستان راساگٱ قٱرٱ باغ کوسار، و راساگٱیا چارقر ڤنٱ و راساگٱیا مینجا ڤ چی کرکی، یۊخاری اٛسکیپارا، برخوردارلی و سوفۊلو نٱ سی خوش گرت. کۊمٱرٱ ڤولات قٱرٱ باغ د راساگٱ قٱرٱباغ رٱڤٱندیاری بی و تا ایساٛ ٱم هیش ڤٱلی هیچ ڤولاتی ڤنٱ چی یاٛ گئل ڤولات خودسلادار نٱشناختٱ و ڤ شیڤٱ دۊجۊرٱ ایساٛ ٱم یاٛ گئل د زیربٱرجایا ڤولات آزربایجان ٱر چی ڤ شیڤٱ دوفاکتو نئها د جٱن یاٛ گئل ڤولات خودسلادار بیٱ.[۴] کۊمٱرٱ ڤولات خودسلادار نٱخجٱڤان کاٛ یاٛ گئل د زیربٱرجایا جیٛگا بیٱ و جیٛگا مٱنٱ د ڤولات ٱسلی کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجانٱ و هٱمچنی آستۊن خودسلادار قٱرٱباغ کوسار ٱندومیا فدرال کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجانن. راساگٱ قٱرٱباغ و هٱف گئل زیربٱرجا چارقرش کاٛ هان د لا هارگٱ ٱفتۉنشین کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجان د کارگرایی روخ ڤٱن جأن قأرە باغ رٱتنٱ زیر بیرٱق نیرۊیا ٱرمنستان.[۵]

جۊر هوکۊمٱت کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجان، کۊمٱرٱ ڤولات پارلمانی چٱن پارتی ڤا یاٛ گئل مجلس قانۊن ٱ، ای کۊمٱرٱ ڤولات سکۊلار ٱ کاٛ د سال ۲۰۰۱ ٱندوم لیر هومفکری اورۊپا بیٱ.

دین و زۊن[ڤیرایشت]

کٱلیمٱ الله کاٛ ڤ شیڤٱ یاٛ گئل بلیزٱ تٱش نشۊ زایارٱیی آزربایجان نشۊ دیارکون ریشٱیا زٱرتوشتی و اٛسلامی ای ڤولات

95 دٱرسٱد نوفۊس کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجان موسٱلمۊنن. 85 دٱرسٱد نوفۊس کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجان شیٱ و 15 دأرصأد باقی سونی ین.[۶]

زۊن جاڤٱنٱ ڤولات آزربایجان تورکی آزری ٱ. د لا زۊن تورکی آزری، زۊنا رۊسی، ٱرمنی، لزگی، کوردی، تالشی و تاتی ٱم د ای ڤولات هٱچایٱ مۊٱ. تورکی آزری د دیجا بٱرکونۊن زۊنی ها د زیربٱرجایا تورکی هارگٱ ٱفتۉنشین و یا تورکی اوغۊز. تورکی آزری، تورکی اٛستامبۊلی و تورکمنی هان د جٱرغٱ تورکی هارگٱ ٱفتۉنشین(اوغۊز).

ریشٱ نوم[ڤیرایشت]

چئنی کاٛ د نوم آزربایجان میا ای نوم د کٱلیمٱ آتروپات کاٛ یاٛ گئل نوم ساتراپیا گات پاتشایی هٱخامنشتی بیٱ گرتٱ بیٱ. ای کٱلیمٱ د کتۉ نٱزٱر کردٱ ٱڤستا اۊمائٱ و چنی کاٛ دیارٱ ای کٱلیمٱ یاٛ گئل کٱلمیٱ ریشٱ دار و دئمادارٱ. آتروپات د زۊن ایرانی دئمادار هومبٱراڤٱرٱ ڤا جایی کاٛ ڤا تٱش پٱر و پیم کاری بیٱ و یا جاگٱ تٱش نٱزٱر کردٱ. چئنی کاٛ ڤیرگار دۊنسمٱنیا یۊنانی چی اٛسترابو و دیۊدور سیسیلی گوتنٱ نوم یۊنانی ای راساگٱ آتروپاتکان بیٱ کاٛ اۊساٛ بیٱ ڤ آزرآبادگان و آزربایگان و ایساٛ بیٱ ڤ آزربایجان کاٛ نوم ایسنی آزربایجان د کٱلیمٱ آزرپایگان اۊمائٱ و اۊساٛ کاٛ ٱرٱڤیا د سٱدٱ هٱفتوم مالکٱنۊن اۊمانٱ د ڤولات آزرپایگان اۊسنی سی یٱ کاٛ د ٱرٱڤی کتۉیی هٱرفیا گ و پ ناریمۊ آزرپایگان بیٱ ڤ آزربایجان.

ڤولات شناسی[ڤیرایشت]

توپوگرافی کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجان

کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجان ها د هارگٱ رشنٱ کۊیا قفقاز و ڤارو گئلال ٱرٱس و لا دریا خزر. ساٛ گئل رشنٱ کۊیا قفقاز گپ د شومال، قفقاز کوچگ د ٱفتۉنشین، و کۊیا تالش کص ها د لا هارگث ای ڤولات، چارقئر ای ڤولات نث گرتنٱ. ای کۊیا د ڤٱرگرتٱ ۴۰ دٱرسٱد د جاگٱپی کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجانن[۷] و تیغئشت کو بازاردۊزۊ (Bazardüzü) ڤا بلٱنگی ۴۴۶۶ متر بلٱنگتری جاگٱ نٱ د کۊیا ڤولات آزربایجان سی خوش گرتٱ. راساگٱیا مینجایی ڤولات آزربایجان کاٛ د ڤٱرگرتٱ جولگٱیا موغان و میل و بال اۉ دریا خزر فئرٱ د ریتراز دریا هارترٱ جۊری کاٛ د پاراٛیی د جایا د ریتراز دریا 27 متر هارترٱ. کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجان د چارقئر ها د هۊشگی و ٱلڤٱت دریا خزر کاٛ ها د لا ٱفتۉزٱنۊن ای ڤولات یاٛ گئل دریاچٱ هی و ٱنازٱمٱرز اۉیی ڤولات آزربایجان د ای ڤولات نزیک ڤ 800 کیلۊمترٱ. شیڤٱ گیایی کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجان فئرٱ غٱنیٱ و گیایا جۊر ڤا جۊری هان د ای ڤولات.

لئریا اسماعیلیه
کۊ مورو د قفقاز
کۊ بئش بارماق

مٱرزیا[ڤیرایشت]

 • ٱرمنستان: ۱۰۰۷کیلۊمتر  • ایران: ۷۶۵کیلۊمتر  • گورجستان:۴۸۰کیلۊمتر  • رۊسیٱ: ۳۹۰کیلۊمتر  • تورکیٱ: ۱۵ کیلۊمتر (د لا کۊمٱرٱ ڤولات خودسلادار نٱخجٱڤان)

اۉ هٱڤا[ڤیرایشت]

میۊنٱ بارشت سالۊنٱ د کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجان
میۊنٱ گرما سرما سالۊنٱ د کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجان

د دیجا اۉ هٱڤایی، کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجان چٱن گئل اۉ هٱڤا جۊر ڤا جۊر دارٱ. جۊری کاٛ د مئن ۱۱ راساگٱ اۉ هٱڤایی ۹ جۊر راساگٱ اۉ هٱڤایی ها د ڤولات آزربایجان.[۸] گیرینج مینجا هٱڤا د راساگٱیا چٱمدار شومال و ٱفتۉنشین ڤولات آزربایجان تا ۶ سانتیگراد د زمسۊ و ۳۶ گیرینج سانتیگراد د تۉسۊ میرسٱ، جۊری کاٛ د راساگٱیا کوسار ٱفتۉنشین گرما سرما هٱڤا د زمسۊنیا تا ۹ گیرینج و ۱۲ گیرینج سانتیگراد د تۉسۊ میرسٱ. هارتری دئما د شٱر اوردۊباد تا ۳۳- گیرینج سانتیگراد و بالاتری گرما سرما د جولفا تا ۴۶ گیرینج سانتیگراد دیاری کردٱ.[۹] د کول شومال و ٱفتۉزٱنۊن ڤولات آزربایجان اۉ هٱڤا هۊشگ و کوساری دارٱ ڤٱلی ری ڤ ریش د راساگٱ هارگٱ ٱفتۉزٱنۊن اۉ هٱڤا نٱمدار و بیترٱ. راساگٱیا ٱفتۉنشین و شومالی و هارگٱ د ڤٱرگرتٱ قٱرٱباغ و شومال ٱفتۉزٱنۊن کۊمٱر ڤولات خودسلادار نٱخجٱڤان، نسار کۊیا قفقاز و راساگٱ لنکران-آستارا و کۊیا تالش فرٱ نٱمدارن.

بٱرکونۊن ڤولاتی[ڤیرایشت]

کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجان د ڤٱرگرتٱ ۵۹ زیربٱرجا، ۱۱ شأر و ۱ کۊمٱرٱ ڤولات خودسلادار ٱ. کۊمٱرٱ ڤولات خودسلادار نٱخجٱڤان ۷ گئل زیربٱرجا دارٱ و د کول ای ڤولات ۶۶ گئل زیربٱرجا دارٱ. اٛزافٱ د یٱ ڤولات آزربایجان ۱۰ گئل راساگٱ اومۊری دارٱ. هر راساگٱ اومۊری د ڤٱر گرتٱ چٱنتا زیربٱرجا ٱ. رساگٱیا اومۊری کۊمرٱ ڤولات آزربایجان ڤنۊنن:

 • آبشۊران
 • قوبا-خاچماز
 • داغلیق شیرڤان
 • شٱکی-زاکاتالا
 • گٱنجٱ-قازاخ
 • یۊخاری قاراباغ
 • کٱلبٱجٱر-لاچین
 • کۊرا
 • کۊرای مینجایی
 • لنکران-آستارا

شٱریا نازار[ڤیرایشت]

چوٙأ:شٱریا گٱپ کۊمرٱ ڤولات آزربایجان

ڤیرگار[ڤیرایشت]

کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجان ڤیرگار فئرٱ دراز و نازاری دارٱ.

دئما ڤیرگار[ڤیرایشت]

دئماتری ایسجا بیئن بشر د کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجان میرسٱ ڤ هزار هزار سال دئماتر. دیارجۊریا غار آزیخ د زیربٱرجا فوضولی چئنی دیاری میکٱ کاٛ آرنگیایی د زیشت بشر ڤا دئماتری ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار سال دئماتر د ای راساگٱ بیٱ.[۱۰] بٱرد نڤشتٱیا کشیاریا قٱبۊستان ٱم هان مال ۱۲ هزار سال دئماتر. د سٱدٱ نۏئوم دئما زارۊ سکایا د ای راساگٱ کاٛ ایساٛ ڤا نوم کۊمرٱ ڤولات آزربایجان نوم دیار بیٱ ایسجا بیئن. ڤا دئما ڤنۊ مادیا و اۊساٛ نئهاتر د مادیا، هٱخامٱنشتیا ڤا سردیڤۊنکاری کۊروش ای راساگٱ نٱ گرتن. د گات سولۊکیا گوماشتٱیا سولۊکی د ایچاٛ پاتشایی می کردن.[۱۱]

گات دئماتری[ڤیرایشت]

د گات سٱدٱ ٱڤٱل تا سئیوم زارۊیی رۊمیا ای راساگٱ نٱ گرتن و دش گوتن آلبانیا [۱۲] د ای گات بی کاٛ پاتشایی مٱسیی آلبانیا قفقاز دیاری کرد ڤٱلی ای سلسلٱ د سال ۲۵۲-۲۵۳ نئها زارۊ ڤ دٱس شاپۊر ٱڤٱل ساسانی ڤاجگۊ بی.[۱۳] د گات دئما زارۊ سی گرتن ای راساگٱ مینجا اٛمپراتۊری رۊمیا، پاتشایی ساسانی و پاتشایا ڤولات نشین درگرت و د گات فئرٱ درازی ای کٱشمٱکٱش نئها داشت .[۱۴]

گات اٛسلام[ڤیرایشت]

د گات ری دیاری اٛسلام سلسلٱ مٱسیی مئرانیا د آلبانیا قفقاز پاتشایی می کردن. ڤنۊ سی همیشٱ د لا تورکیا خزر د لا شومال و عرڤیا د لا هارگٱ د هال و بار سٱم ڤۊنن بیئن. عرڤیا موسلمۊ نئها د شکست دٱئن رۊمیا و ساسانیا چول کردن سی ڤولات آزربایئجان و نئها د شکست دٱئن مٱسییا ڤا سردیڤۊنکاری جوانشیر د سال ۶۶۷ زارۊیی بیئن ڤ پاتشایا ای راساگٱ.[۱۵]

شرڤانشاهیا[ڤیرایشت]

کاخ شرڤانشا د شٱر باکۊ

د آخریا سٱدٱ دویوم ٱفتۉیی شرڤانشاهیا بیئن ڤ پاتشا و دیڤۊندار راساگٱ آزربایجان. ڤنۊ ڤا اۊمائن سلجۊقیا هانی د تٱخت شایی مانن، سی یٱ کاٛ ڤنۊ ڤ سلجۊقیا باج میدٱن. ای سلسلٱ تا گات ڤاجگۊ بیئنش د سال ۹۱۷ ٱفتویی (۹۴۵ مالکٱنۊن) ڤ دٱس شا تٱماس یٱکوم صفوی، پاتشا ڤولات نشین بٱرجایایی د آزربایجان خوسۊسٱند راساگٱ شومال ٱفتۉنشین ای ڤولات بیئن.

غٱزنٱڤیا و سلجۊقیا[ڤیرایشت]

د سٱدٱ پٱنجم ٱفتۉیی غٱزنٱڤیا پاراٛیی د بٱرجایا راساگٱ آزربایجان نٱ گرتن. نئها غٱزنٱڤیا سٱلجۊقیا نٱم کاٛ یاٛ گلٛ حوکومٱت لۉن تورکی بیئن پاتشا راساگٱ آزربایجان بیئن. ای گات، گات نازارکاری نیسمۊن فارسی د راساگٱ آزربایجانٱ. نوم دیارتری بیت بٱنیا ای گات، نظامی گٱنجٱڤی و خاقانی شرڤانی بینٱ.[۱۶]

چول کاری موغول و تیمۊر[ڤیرایشت]

د سٱدٱیا سیزدٱ و چاردٱ زارۊیی ڤا چول کاری موغولیا و تاتاریا (تیمۊر لٱنگ) سلسلٱیا یا ڤولات نشین د بین رٱتن. د سٱدٱ پومزٱ زارۊیی خانات ڤولات نشین زیر ناْخیز سلسلٱ آق قۊیۊنلۊ بیئن، ای سلسلٱ یا تا گات پاتشا بیئن شا اسماعیل صفوی بیشتر بٱرجایا ٱران، شرڤان و قٱرٱباغ نٱ زیر ناْخیز خوشۊ داشتن. ٱران و شرڤان (کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجان) ٱندوم ٱڤلی راساگٱ یایی بیئن کاٛ شا اسماعیل ٱڤٱل صفوی ڤنۊ نٱ گرت. نئها د جٱن ڤیرگارمٱن چالدوران ای راساگٱ موڤٱقٱتی رٱت زیر ناْخیز تورکیا عوثمانی تا دٱس آخر یاٛ گلٛ هٱنی و نئھا هشتاد سال د گات (شا عباس) ایرانیا ای راساگٱ نٱ د نۏ گرتن.

ٱفشاریٱ و قاجاریٱ[ڤیرایشت]

د سٱدٱیا نئهاتر کاٛ ای راساگٱ زیر ناْخیز حکومت ٱفشاریٱ و نئهاتر ای ڤولاتجا کاٛ مینجا حکومت قاجاریٱ بیٱ کاٛ دٱس آخر د سالیا ۱۱۹۳ و ۱۲۰۷ ٱفتۉیی نئها د گولستان و تورکمنچای مینجا ایران و رۊسیٱ د ڤولات ایران جاٛگا بی و بی ٱندوم رۊسیٱ تزاری.

زیر ناْخیز بیئن آزربایجان ڤ دٱس تزاریا[ڤیرایشت]

نئھا د بٱسن پیمۊن گولستان و تورکمانچای مینجا ڤولاتیا ایران و رۊسیٱ تزاریا راساگٱ قفقازی نٱ گرتن ڤٱلی هٱنی کارگرایی رٱزئشتی و دینی ایران و عوثمانی د راساگٱ قفقاز بیشتر د ڤولات رۊسیٱ بی. د ای گات رۊسیٱ فرٱ ڤا اومۊری آزربایجان کاری ناشتن ڤٱلی د گاتی کاٛ نفت د ای راساگٱ دیاری کرد، اومۊری راساگٱ آذأربایئجان فرٱ پیشکرد داشت

خودسلادار بیئن آزربایجان[ڤیرایشت]

محمدامین رسولزادٱ ٱڤلی سرکۊمٱرٱ ڤولات و رٱڤٱندیار کۊمرٱ ڤولات مردوم کیخا آزربایجان د سال ۱۹۱۸

.[۱۷][۱۸]


د گات شورٱڤی[ڤیرایشت]

سرکۊمٱرٱ ڤولاتیا[ڤیرایشت]

سرکۊمٱرٱ ڤولات ایسنی کۊمرٱ ڤولات آزربایجان
 1. محمدامین رسولزادٱ : ڤ پارتی موساڤات(هومبٱراڤٱری) نٱ (کاٛ د سال ۱۳۲۹ رٱڤٱندیاری بی و د سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۸ ٱفتۉیی د آزربایجان سرکۊمٱرٱ ڤولاتی داشت) رٱڤٱندیاری کرد.
 2. ایاز مطلبوف۱۹۹۱-۱۹۹۲
 3. ابوالفضل ایلچی بٱگ۱۹۹۲-۱۹۹۳
 4. حیدر علیف۱۹۹۳-۱۹۹۸، ۱۹۹۸-۲۰۰۳
 5. الھام علیف۲۰۰۳-۲۰۰۸، ۲۰۰۸-۲۰۱۳

ڤولات گٱردی[ڤیرایشت]

اومۊری[ڤیرایشت]

اومۊری ڤولات آزربایجان بیشتر ها ری ڤ دٱر دٱئن نفت خوم.

خٱلک[ڤیرایشت]

جادیار جٱرغٱیا لۉنی آزربایجان[۱۹][۲۰]
نوفۊس کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجان د ری بٱرکاری جٱرغٱیا لۉنی ۱۹۲۶–۲۰۰۹

جأرغأ لونی

آمار دۉلتی ۱۹۲۶۱ آمار دۉلتی ۱۹۳۹۲ آمار دۉلتی ۱۹۵۹۳ آمار دۉلتی ۱۹۷۰۴ آمار دۉلتی ۱۹۷۹۵ آمار دۉلتی ۱۹۸۹۶ آمار دۉلتی ۱۹۹۹۶ آمار ۲۰۰۹[۲۱]
ٱنازٱ % ٱنازٱ % ٱنازٱ % ٱنازٱ % ٱنازٱ % ٱنازٱ % ٱنازٱ % ٱنازٱ %
آزری ۱٬۴۳۷٬۹۷۷ ۶۲٫۱ ۱٬۸۷۰٬۴۷۱ ۵۸٫۴ ۲٬۴۹۴٬۳۸۱ ۶۷٫۵ ۳٬۷۷۶٬۷۷۸ ۷۳٫۸ ۴٬۷۰۸٬۸۳۲ ۷۸٫۱ ۵٬۸۰۴٬۹۸۰ ۸۲٫۷ ۷٬۲۰۵٬۴۶۴ ۹۰٫۶ ۸٬۱۷۲٬۸۰۰ ۹۱٫۶
لزگیا ۳۷٬۲۶۳ ۱٫۶ ۱۱۱٬۶۶۶ ۳٫۵ ۹۸٬۲۱۱ ۲٫۷ ۱۳۷٬۲۵۰ ۲٫۷ ۱۵۸٬۰۵۷ ۲٫۶ ۱۷۱٬۳۹۵ ۲٫۴ ۱۷۸٬۰۲۱ ۲٫۲ ۱۸۰٬۳۰۰ ۲٫۰۲
ٱرمنیا ۲۸۲٬۰۰۴ ۱۲٫۲ ۳۸۸٬۰۲۵ ۱۲٫۱ ۴۴۲٬۰۸۹ ۱۲٫۰ ۴۸۳٬۵۲۰ ۹٫۴ ۴۷۵٬۴۸۶ ۷٫۹ ۳۹۰٬۵۰۵ ۵٫۶ ۱۲۰٬۷۴۵۸ ۱٫۵ ۱۲۰٬۳۰۰۸ ۱٫۳۵
رۊسیا ۲۲۰٬۵۴۵ ۹٫۵ ۵۲۸٬۳۱۸ ۱۶٫۵ ۵۰۱٬۲۸۲ ۱۳٫۶ ۵۱۰٬۰۵۹ ۱۰٫۰ ۴۷۵٬۲۵۵ ۷٫۹ ۳۹۲٬۳۰۴ ۵٫۶ ۱۴۱٬۶۸۷ ۱٫۸ ۱۱۹٬۳۰۰ ۱٫۳۵
تالشیا ۷۷٬۳۲۳ ۳٫۳ ۸۷٬۵۱۰ ۲٫۷ ۸۵ ۰٫۰ ۲۱٬۱۶۹ ۰٫۳ ۷۶٬۸۴۱ ۱٫۰ ۱۱۲٬۰۰۰ ۱٫۲۶
آڤاریا ۱۹٬۱۰۴ ۰٫۸ ۱۵٬۷۴۰ ۰٫۵ ۱۷٬۲۵۴ ۰٫۵ ۳۰٬۷۳۵ ۰٫۶ ۳۵٬۹۹۱ ۰٫۶ ۴۴٬۰۷۲ ۰٫۶ ۵۰٬۸۷۱ ۰٫۶ ۴۹٬۸۰۰ ۰٫۵۶
تورکیا ۹۵ ۰٫۰ ۶۰۰ ۰٫۰ ۲۰۲ ۰٫۰ ۸٬۴۹۱ ۰٫۲ ۷٬۹۲۶ ۰٫۱ ۱۷٬۷۰۵ ۰٫۳ ۴۳٬۴۵۴ ۰٫۵ ۳۸٬۰۰۰ ۰٬۴۳
تاتاریا ۹٬۹۴۸ ۰٫۴ ۲۷٬۵۹۱ ۰٫۹ ۲۹٬۳۷۰ ۰٫۸ ۳۱٬۳۵۳ ۰٫۶ ۳۱٬۲۰۴ ۰٫۵ ۲۸٬۰۱۹ ۰٫۴ ۳۰٬۰۱۱ ۰٫۴ ۲۵٬۹۰۰ ۰٬۲۹
تاتیا قفقاز ۲۸٬۴۴۳ ۱٫۲ ۲٬۲۸۹ ۰٫۱ ۵٬۸۸۷ ۰٫۲ ۷٬۷۶۹ ۰٫۲ ۸٬۸۴۸ ۰٫۱ ۱۰٬۲۳۹ ۰٫۱ ۱۰٬۹۲۲ ۰٫۱ ۲۵٬۲۰۰ ۰٫۲۸
اۊکراینیا ۱۸٬۲۴۱ ۰٫۸ ۲۳٬۶۴۳ ۰٫۷ ۲۵٬۷۷۸ ۰٫۷ ۲۹٬۱۶۰ ۰٫۶ ۲۶٬۴۰۲ ۰٫۴ ۳۲٬۳۴۵ ۰٫۵ ۲۸٬۹۸۴ ۰٫۴ ۲۱٬۵۰۰ ۰٬۲۴
ساخۊریا ۱۵٬۵۵۲ ۰٫۷ ۶٬۴۶۴ ۰٫۲ ۲٬۸۷۶ ۰٫۱ ۶٬۲۰۸ ۰٫۱ ۸٬۵۴۶ ۰٫۱ ۱۳٬۳۱۸ ۰٫۲ ۱۵٬۸۷۷ ۰٫۲ ۱۲٬۳۰۰ ۰٫۱۴
اۊدیا ۲٬۴۴۵ ۰٫۱ ۳٬۲۰۲ ۰٫۱ ۵٬۴۹۲ ۰٫۱ ۵٬۸۴۱ ۰٫۱ ۶٬۱۲۵ ۰٫۱ ۴٬۱۵۲ ۰٫۱ ۳٬۸۰۰ ۰٫۰۴
گورجیا ۹٬۵۰۰ ۰٫۴ ۱۰٬۱۹۶ ۰٫۳ ۹٬۵۲۶ ۰٫۳ ۱۳٬۵۹۵ ۰٫۳ ۱۱٬۴۱۲ ۰٫۲ ۱۴٬۱۹۷ ۰٫۲ ۱۴٬۸۷۷ ۰٫۲ ۹٬۹۰۰ ۰٫۱۱
جیدیا ۲۰٬۵۷۸ ۰٫۹ ۴۱٬۲۴۵ ۱٫۳ ۴۰٬۱۹۸ ۱٫۱ ۴۸٬۶۵۲ ۱٫۰ ۳۵٬۴۸۷ ۰٫۶ ۳۰٬۷۹۲ ۰٫۴ ۸٬۹۱۶ ۰٫۱ ۹٬۱۰۰ ۰٫۱
کوردیا ۴۱٬۱۹۳۷ ۱٫۸ ۶٬۰۰۵ ۰٫۲ ۱٬۴۸۷ ۰٫۰ ۵٬۴۸۸ ۰٫۱ ۵٬۶۷۶ ۰٫۱ ۱۲٬۲۲۶ ۰٫۲ ۱۳٬۰۷۵ ۰٫۲ ۶٬۱۰۰ ۰٫۰۷
لۉنیا هٱنی ۹۴٬۳۶۰ ۴٫۱ ۸۵٬۳۸۷ ۲٫۷ ۲۵٬۸۸۹ ۰٫۷ ۲۲٬۵۳۱ ۰٫۴ ۳۱٬۵۵۲ ۰٫۵ ۳۱٬۷۸۷ ۰٫۵ ۹٬۵۴۱ ۰٫۱ ۹٬۵۰۰ ۰٫۱۱
سریٱک ۲٬۳۱۴٬۵۷۱ ۳٬۲۰۵٬۱۵۰ ۳٬۶۹۷٬۷۱۷ ۵٬۱۱۷٬۰۸۱ ۶٬۰۲۶٬۵۱۵ ۷٬۰۲۱٬۱۷۸ ۷٬۹۵۳٬۴۳۸ ۸٬۹۲۲٬۴۰۰
۱ Source:[۱]. ۲ Source:[۲]. ۳ Source:[۳]. ۴ Source:[۴]. ۵ Source:[۵]. ۶ Source:[۶]. ۷ هٱمٱ کوردیا د ڤلٛات کومٱرٱ ڤولات کوردستان سۉر دئمایی، هان د مینجا ڤولاتیا ٱرمنستان و قٱرٱباغ. د آخریا دٱهٱ ۱۹۳۰ سیاستکاریا شورٱڤی بیشتر نوفۊس کورد آزربایجان نٱ مال د بار کردن سی ڤولات قزاقستان۸هٱمٱ ٱرمنیا د ۱۹۹۰ هان د قٱرٱباغ.
جٱرغٱیا لۉنی د کۊمرٱ ڤلٛات آزربایجان (دادٱیا سامۊنجا سیا)[۲۲]
درسٱد
آزریا
  
۹۰٫۶٪
لۉنیا داغستانی
  
۲٫۲٪
رۊسیا
  
۱٫۸٪
ٱرمنیا
  
۱٫۵٪
لۉنیا هٱنی
  
۳٫۵٪

ٱسگدۊنی[ڤیرایشت]

سرچشمٱ[ڤیرایشت]

 1. Azerbaijan International Monetary Fund
 2. E. Cornell, Svante (2006). The Politicization of Islam in Azerbaijan. Silk Road Paper. pp. 124, 222, 229, 269–270.
 3. http://books.google.com/books?id=FfRYRwAACAAJ&dq=Russia+and+Iran+in+the+great+game:+travelogues+and+orientalism
 4. http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1993/res853.htm
 5. CIA - The World Factbook - Azerbaijan
 6. http://files.preslib.az/projects/remz/pdf_en/atr_din.pdf
 7. Azerbaijan:Biodiversity
 8. Azhydromet.com - de beste bron van informatie over az hydro met
 9. Azhydromet.com - de beste bron van informatie over az hydro met
 10. Jawbones and Dragon Legends: Azerbaijan's Prehistoric Azikh Cave by Dr. Arif Mustafayev
 11. https://archive.is/20121212005248/lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+az0014)
 12. https://archive.is/20121213090426/lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query2/r?frd/cstdy:@field(DOCID+az0015)
 13. http://www.iranicaonline.org/newsite/articles/v1f8/v1f8a022.html Encyclopædia Iranica
 14. http://www.caucasianhistory.org/eng Caucasian Albania
 15. Cyril Toumanoff. Review of C. J. F. Dowsett's «The History of Caucasian Albanians by Movsēs Dasxuranci» , Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 25, No. 1/3. (1962), p. 366
 16. http://books.google.com/books?id=-eMcn6Ik1v0C&pg=PA7&sig=njHz1tUfPk-uqSpdUzHIbL99wvg#v=onepage&q=&f=false
 17. Giovanni Guaita (2001). "Armenia between the Bolshevik hammer and Kemalist anvil". 1700 Years of Faithfulness: History of Armenia and its Churches. Moscow: FAM. ISBN 5-89831-013-4. "In March 1920 a terrible pogrom took place in Shushi, organized by Azerbaijanis with the support of Turkish forces. Azerbaijani and Soviet authorities during the decades will deny and try to hush up the mass killings of about 30000 Armenians"
 18. Russian analysts Igor Babanov and Konstantin Voevodsky write that "On March, 1920, during the occupation of Shusha town, 30 thousand Armenians were massacred". / Игорь Бабанов, Константин Воеводский, Карабахский кризис, Санкт-Петербург, 1992
 19. Statistical Yearbook of Azerbaijan 2006, State Statistical Committee, Baku, table 2.6, p. 69
 20. The Population of Azerbaijan
 21. Censuses of Republic of Azerbaijan 1979, 1989, 1999, 2009
 22. سامۊنجا سیا - کۊمرٱ ڤولات آزربایجان