کۊمرٱ ڤلٛات مهاباد

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کۊمرٱ ڤلات مهاباد
کۆماری مەهاباد
Komarî Mehabad
دۉلت دٱس گوماشتٱ ڤلاتیا یٱکاگرتٱ شورٱڤی

1946–1947
نشوݩ جٱنڳی
باٛرٱق نشوݩ جٱنڳی
سورۊ
ئەی ڕەقیب
اٛی دۏشمٱن
ایران ها د رٱنڳ خاکستری
پاتٱخت مهاباد
زڤون(یٛا) کوردی سۊرانی
دۉلت دۉلت کومونیست
سرکۊمٱرٱ ڤلات قاضی محمد (کاٛی دی پی آی)
نوخوس ڤٱزیر حاجی بابا شیخ (کاٛی دی پی آی)
گات ڤیرگارمٱن جٱن سرد
 - گوتٱدیاری خودسلاداری 22 جانڤیٱ 1946
 - اٛخراج شورٱڤی جۊٱن 1946
 - جاگری هٱنی دۉلت ایران 15 دسامر 1946
 - اٛدام رٱدیارکونیا مارس 30 1947
جاگٱپی
 - 1946 ۳۷٬۴۳۷کیلۊمتر چارسیک(۱۴٬۴۵۵مایل چارسیک)
یٱکا پیل رۊبل شورٱڤی

کۊمرٱ ڤلات مهابادکوردی: کۊماری مهاباد) نوم یاٛ کۊمٱرٱ ڤلات خودسلادارٱ کاْ د لٛا شٱمال ٱفتاونشین اؽرو بی ۉ د ۲۲ جانڤیٱ ۱۹۴۶ (ساْ شٱمٱ ۲ لٱرکوشۊن ۱۳۲۴) رٱڤٱندیاری بی ۉ کٱمتر د یاٛ سال یٱنؽ تا ۱۶ آڤرچکنۊن ۱۳۲۵ ٱفتاویی پابٱرجا بی جمهۊرڤلات شٱئر مھاباد ۉ رٱدیارکون ڤی قازی مۊمٱ بییٱ.

دئماتری[آلشتکاری]

ڤٱزیر جٱݩڳ سٱدر قازی تاتزا قازی ڤٱزیر ڤلات ھٱنی ساٛیف قازی تاتزا کوچکتر قازی مۊمٱ بیئن کاْ ھٱرکومشو آمۊختارکاری ئالٛی داشدن ڤ زووناْ تۏرکی ۉ رۊسی ۉ فورسی ۉ کوردی ناْ دونسن ۉ ھٱماٛ ڤنو ڤارد قازی مۊمٱ د شٱئر مهاباد اٛدام بین. موستٱفا بارزانی هٱم ڤا داسۊن یاٛ ٱرتشبود ڤا نیرۊیا پیش مٱرگٱ خوش ٱندوم کۊمٱرٱ ڤلات مھاباد بی.

قازی مۊمٱ د مولا موستٱفا بارزانی کاْ نزیک د دٱ ھزار کٱس بارزانی کاْ سی ھزار نٱفٱر د ڤنو تفٱݩڳچی بیین مکؽس کرد کاْ بؽان اؽرو ڤ ڤنو د گاتاْ اومائن د شٱئرؽیا اوشنٱڤیٱ ۉ پیرانشٱئر ۉ مھاباد ۉ تٱکاب جاگیر بیین. دٱس آخر کۊمرٱ ڤلات مھاباد کٱمتر د یاٛ سال ری کار بی ۉ رٱتن ٱرتش شۉرٱڤی د ڤلات اؽرو بائاْس بی کاْ سٱرجمهۊر ڤلات اۊسنی (قازی مۊمٱ) ڤارد سٱردیاریا ای دۉلٱت اٛدام بان.

ڤیرگارچٱ[آلشتکاری]

رۊزنامٱ کوردستان، ۱۹۴۶، گوتٱ دیاری خودسلاداری کوردستان

د سپتامر ۱۹۴۵ قازی مۊمٱ ۉ چٱن کٱس ھٱنی کاْ ٱندوم نوفۊس زشتدار کردن کورد بیین مکؽس بیین سی ڤلات شۉرٱڤی ڤ جٱفٱر باقیرۊف نوخوس ڤٱزیر جمهۊری کۊمٱرٱ ڤلات آزربایجان شۉرٱڤی ناْ دیین. اؽ جٱرغٱ حاسشۊ رٱڤٱندیاری یٱکی د ڤلات کورد بی ۉ د ڤلات جمهۊرڤلاتؽیا یٱکاگیربیٱ شۉرٱڤی هاس داشدن کاْ د دجا جٱنیاری و پیلٛی هامیندار ڤنو بۊئٱ. نھا د ڤادما اومان ڤنو یاٛ گلٛ گوتٱ یاری ڤا اْمزا قازی مۊمٱ ۉ ۱۰۵ کٱس د سٱردیاریا کورد دٱرتیچ بی. نها دٱرتیج بیین ای گوتٱ یاری پارتی مٱردوم کؽخا کوردستان رٱڤٱندیاری بی ۉ دالؽیاش دیاری کرد.

سرچشمٱ[آلشتکاری]