کوٙمأرە ڤولات کونگو

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Congo-Brazzaville-Congo-Kinshasa.png

کونگو یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د أفتونئشین ھومپئیڤأند آفریقا ، پاتأخت ئی ڤولات شأر بئرازاڤیل ە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]