کوٙمأرە ڤولات کونگو

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Congo-Brazzaville-Congo-Kinshasa.png

کونگو یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د أفتونئشین ھومپئیڤأند آفریقا ، پاتأخت ئی ڤولات شأر بئرازاڤیل ە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]