کوٙمأرە ڤولات چئک

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of the Czech Republic.svg

کوٙمأرە ڤولات چا ھا مینجا أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند ئوروٙپا و پاتأختئش شأر پئراگ ە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]