کوٙمأرە ڤولات چئک

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of the Czech Republic.svg

کوٙمأرە ڤولات چا ھا مینجا أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند ئوروٙپا و پاتأختئش شأر پئراگ ە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]