کوٙمأرە ڤولات تئگزاس

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Republic of Texas

۱۸۳۶–۱۸۴۶ [[تئگزاس|]]
بیرٱق نشۊ جٱنیاری
جاگە کوٙمأرە ڤولات تئگزاس
جاگە یا خأطدار راساگە یایی ھین کئ کوٙمأرە ڤولات تئگزاس ڤا ڤولات مئگزیک(سوز) سأرئش ڤایأک جأن داشدئن.
پاتٱخت ھئریسبوٙرگ

گالڤئستون، ڤئلاسکو
ھیوستون آستین

زۊن(ا) ئینگیلیسی (جاڤأنە)

ئسپانیایی، فأرانسئ یی
آلمانی

دۉلت کوٙمأرە ڤولات
سأرکوٙمأرە ڤولات
 - ۱۸۳۶-۱۸۳۸ ساموٙئل ھیوستون
 - ۱۸۳۸-۱۸۴۱ میرابو لامار
 - ۱۸۴۱-۱۸۴۴ ساموٙئل ھیوستون
 - ۱۸۴۴-۱۸۴۵ آنسئن جونس
نوخوس ڤٱزیر
 - ۱۸۳۶-۱۸۳۸ میرابو لامار
 - ۱۸۳۸-۱۸۴۱ دئیڤید بئرئنت
 - ۱۸۴۱-۱۸۴۴ ئدڤارد بئرلسون
 - ۱۸۴۴-۱۸۴۵ کونت آندئرسون
ڤیرگارچٱ
 - خودصئلاداری ۲ مارس ۱۸۳۶
 - چی ھأنی ۲۹ دئسامر ۱۸۴۵
 - جا ڤئ جایی آز ۱۹ فئڤریە ۱۸۴۶
جاگٱپی ۱٬۰۰۷٬۹۳۵کیلۊمتر چارسیک (۳۸۹٬۱۶۶مایل چارسیک)
نوفۊس
 -  ۷۰٬۰۰۰ 
     تٱپساٛیی نوفۊس ۰٫۱ /کیلۊمتر چارسیک (۰٫۲ /مایل چارسیک)
یٱکا پیل دولار کوٙمأرە ڤولات تئگزاس

کوٙمأرە ڤولات تئگزاس چوٙأ:ڤئ ئینگیلیسی نوم یئ گئل کوٙمأرە ڤولات بییە کئ مینجا سالیا ۱۸۳۶ تا ۱۸۴۵ زایئشتی بیشە.

نئھا یە کئ مئگزیک د ئسپانیا خودصئلادار بی. گاتی طوٙل نأبورد کئ تئگزاس أم د سال ۱۸۳۶ زایئشتی خودصئلاداری خوشە د ڤولات مئگزیک گوتە دیاری کئرد. مئگزیک زیر بار خودصئلاداری تئگزاس نأرأت و سی یە بی کئ نیروٙ جأنیاری فئرئسنە سی تئگزاس . نئھا یە کئ جئنئرال سانتا آنا مئگزیکی د راساگە سأن آنتونیو د جأن آلامو خوش سأرأنجوم بی، دأس آخئر ڤئ دأس جئنئرال ساموٙئل ھیوستون د شأر ھیوستون ئیسئنی شئکأست حأرد و مئگزیک ناخوش سأرأنجوم بی. د سال ۱۸۴۵ زایئشتی سی یە کئ تئگزاس بأتوٙنە قأرض دە مئلیوٙن دولاری خوشە بئە ، مأژبوٙر بی بوٙە أندوم ئمریکا.میرابو لامار و ساموٙئل ھیوستون دۊ گئل د سأرکوٙمأرە ڤولاتیا کوٙمأرە ڤولات تئگزاس بیینە.

عأسگدوٙنی[آلشتکاری]


سأرچئشمە[آلشتکاری]