کوٙمأرە ڤولات ئیرلأند

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Ireland.svg

ئیرلأند(ڤئ زوٙن ئیرلأندی Éire) ,(ۋ اینگیلیسی: Ireland) ڤا نوم دئمایی ھیبئرنی (ۋ اینگیلیسی: Hibernie)٬ نوم یئ گئل ڤولاتە کئ پاتأخت ڤئ شأر دوٙبلین ە. ئی ڤولات ھا د میناڤە ئیرلأند . نوم جاڤأنە ئی ڤولات کوٙمأرە ڤولات ئیرلأند ە ألڤأت گات ڤأختی ڤئش موٙأن ئیرلأند ھارگە تا ڤا ئیرلأند شومالی ئشتئڤا نوٙە. نوفوٙس ئی ڤولات نئزیک د ۴٫۶ مئلیوٙن کأسە.


سأرچئشمە[ڤیرایشت]

سأرچئشمە[ڤیرایشت]