کومولٱیٱکی شناسی هقۊق

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کومولٱیٱکی شناسی هقۊق ڤ زؽر رشتاٛیؽ دونسمٱنی د کومولٱیٱکی شناسی ڤا ریکردؽ مؽنجارشتاٛیی سی بٱررسی قاعدٱیا هقۊقی هشارٱ دارٱ. د کومولٱیٱکی شناسی هقوق، قاعدٱیا هقوقی هٱم جۊر پٱدیدٱیا اْجتمایی تر جۊر زڤوݩ، هونٱر ۉ ٱندیشٱ مٱلۊل فشارؽا اْجتماعی ۉ پاسخگۊیی نؽازؽا جامعٱ فٱرز مۊئٱ.سرچشمٱ[آلشتکاری]