کومولٱیٱکی شناسی نیسموݩ

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کومولٱیٱکی شناسی نیسموݩ(Sociology of literature) یٱکؽ د رشتٱیا زؽر تٱلٛ کومولٱیٱکی شناسی ئٱ کاْ بررسی تۉلٛید اْجتمایی نیسموݩ ۉ پؽامٱدؽا اْجتمایی ڤٱ ناْ بٱررسی مؽکٱ.

پؽشینیٱ[آلشتکاری]

کومولٱیٱکی شناسی نیسموݩ ڤ داسوݩ یٱکؽ د تٱلٛؽا تخٱسوسی کومولٱیٱکی شناسی د آخرؽا قٱرن ۱۹ شکل گرت ۉ د قٱرن ۲۰ ڤا ٱندیشٱیا ۉ آسار جورج لۊکاچ ڤ نۏقتٱ عٱتف خوش رٱسی. موتفٱکرؽایؽ جۊر اْریش کوهلر، لوسین گلدمٱن ۉ میخائیل باختین هٱر یٱک ڤ نوبٱ خوش د شکلگیری ۉ شکۊفایی اؽ رشتٱ سٱئم بسزایؽ داشتنٱ. کومولٱیٱکی شناسی نیسموݩ ڤ داسوݩ یاٛ دانش مؽنجارشتاٛیی د یاٛ لٛا نۏقتٱ اۉج دونسمٱنی نیسمونی ئٱ کاْ ڤ زڤوݩ شناسی ۉ فٱلسفٱ مورتٱبت مۊئٱ ۉ د لٛایؽ تر ڤا دونسمٱنی کومولٱیٱکی ۉ ڤیرگار اْرتباتی تٱنڳاتٱنڳ دارٱ ۉ ریشٱ ڤٱ ناْ بایٱد د فٱلسفٱ کلاسیک آلمان جۏست، سی یٱ کاْ فرٱ د ٱسلؽا ۉ مٱبانی اؽ رشتٱ ڤا تٱڤٱجۏ ڤ عٱقیدٱیا فٱلسفی کانت، هگل، مارکس ۉ فریدریش شیلٛر شکل گرتٱ.

پاٛڤٱن ڤ دٱر[آلشتکاری]سرچشمٱ[آلشتکاری]