کومولٱیٱکی شناسی مٱرفٱت

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کومولٱیٱکی شناسی مٱرفٱت موتالعٱ رابتٱ باٛن ٱندیشٱ آیم ۉ زمینٱ اْجتمایی کاْ د ڤٱ ناشی مۊئٱ ۉ هٱمچنی موتالعٱ آسار ایدٱیا غالب ڤ جامعٱیا ئٱ. کومولٱیٱکی شناسی مٱرفٱت هۉزاٛیؽ تٱخٱسوسی د کومولٱیٱکی شناسی نؽ، ڤلی د جاش ڤا سوئالؽایؽ ٱساسی راجاٛ ڤ هٱد ۉ هدۊد تٱسیرؽا اْجتمایی ڤ زناٛیی فٱردی ۉ ٱسلؽا رٱزهشتی-اْجتمایی دونسمٱنی اؽما دبارٱ جهوݩ سر ۉ کار دارٱ. پیشگامؽا کومولٱیٱکی شناسی مٱرفٱت اْمیل دۊرکیم ۉ مارسل موس بینٱ.
سرچشمٱ[آلشتکاری]