کومولٱیٱکی شناسی رۊستایی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کومولٱیٱکی شناسی رۊستایی (اْنڳلٛیسی: Rural sociology) تٱلٛؽ د کومولٱیٱکی شناسی ئٱ کاْ موزۊ ڤٱ موتالعٱ جامعٱیا رۊستایی ئٱ ۉ تیشک سادٱ اْنگاری عبارٱتؽا قالبؽ دبارٱ زناٛیی رۊستایی، ڤ موتالعٱ قیلٛ شؽڤٱیا زناٛیی رۊستایی ۉ ساٛر تهٱڤول ڤنو تٱکید دارٱ.
سرچشمٱ[آلشتکاری]