کومولٱیٱکی شناسی دونسمٱنی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کومولٱیٱکی شناسی دونسمٱنی یا کومولٱیٱکی شناسی دانش دونسمٱنی چوٙأ:به انگلیسی چوٙأ:اختصاری یٱکؽ د تٱلٛؽا کومولٱیٱکی شناسی ئٱ کاْ دونسمٱنی ناْ جۊر یاٛ کنش اْجتمایی مۉرد موتالعٱ قرار ماٛئٱ ۉ ڤ جاگٱ اْجتمایی دونسمٱنی ۉ تٱسیرؽا اْجتمایی ڤٱ ۉ ساختارؽا اْجتمایی ۉ فرایٱنؽا کنش دونسمٱنی مؽ پٱردازٱ.


سرچشمٱ[آلشتکاری]