کومرٱ ڤلات تگزاس

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Republic of Texas

۱۸۳۶–۱۸۴۶ [[تگزاس|]]
باٛرٱق نشوݩ جٱنڳیاری
جاگٱ کومرٱ ڤلات تگزاس
جاگٱ یا خٱتدار راساگٱیایین کاْ کومرٱ ڤلات تگزاس ڤا ڤلات مکزیک(سۉز) سرش ڤایٱک جٱنڳ داشتن.
پاتٱخت هریسبۊرگ

گالڤستون، ڤلاسکو
هیوستون آستین

زڤوݩ(یا) اْنڳلٛیسی (جاڤٱنٱ)

اْسپانیایی، فرانساْیی
آلمانی

دۉلت کومرٱ ڤلات
سرکومرٱ ڤلات
 - ۱۸۳۶-۱۸۳۸ سامۊئل هیوستون
 - ۱۸۳۸-۱۸۴۱ میرابو لامار
 - ۱۸۴۱-۱۸۴۴ سامۊئل هیوستون
 - ۱۸۴۴-۱۸۴۵ آنسن جونس
نوخوس ڤٱزیر
 - ۱۸۳۶-۱۸۳۸ میرابو لامار
 - ۱۸۳۸-۱۸۴۱ داٛڤید برنت
 - ۱۸۴۱-۱۸۴۴ اْدڤارد برلسون
 - ۱۸۴۴-۱۸۴۵ کونت آندرسون
ڤیرگارچٱ
 - خودسلاداری ۲ مارس ۱۸۳۶
 - چی هٱنی ۲۹ دسامر ۱۸۴۵
 - جا ڤ جایی آز ۱۹ فڤریٱ ۱۸۴۶
جاگٱپی ۱٬۰۰۷٬۹۳۵کیلۊمتر چارسیک (۳۸۹٬۱۶۶مایل چارسیک)
نفۊس
 -  ۷۰٬۰۰۰ 
     تٱپساٛیی نوفۊس ۰٫۱ /کیلۊمتر چارسیک (۰٫۲ /مایل چارسیک)
یٱکا پیلٛ دولار کومرٱ ڤلات تگزاس

کومرٱ ڤلات تئگزاساْنڳلٛیسی: Republic of Texas) نوم یاْ کومرٱ ڤلات بیٱ کاْ میٛنجا سالیٛا ۱۸۳۶ تا ۱۸۴۵ زارۊیی بیشٱ.

نوئا یٱ کاْ مکزیک د اْسپانیا خودسلادار بی. گاتی تۊل نٱبورد کاْ تگزاس ٱم د سال ۱۸۳۶ زارۊیی خودسلاداری خوشاْ د ڤلات مکزیک دیٛاری کرد. مکزیک زیٛر بار خودسلاداری تگزاس نٱرٱت ۉ سی یٱ بی کاْ جٱنڳیٛاری کیٛل کرد سی تگزاس . نوئا یٱ کاْ جنرال سانتا آنا مکزیکی د راساگٱ سن آنتونیو د جٱنڳ آلامو خوش سرٱنجوم بی، دٱس آخر ڤ دٱس جنرال سامۊئل هیوستون د شٱئر هیوستون ایسنی شکٱست هٱرد ۉ مکزیک ناخوش سرٱنجوم بی. د سال ۱۸۴۵ زارۊیی سی یاْ کاْ تگزاس بٱتونٱ قٱرز دٱ ملیوݩ دولاری خوشاْ بیٱ، مٱجبۊر بی بۊئٱ ٱندوم اْمریکا. میرابو لامار ۉ سامۊئل هیوستون دۏ تا د سرکومرٱ ڤلاتیٛا کومرٱ ڤلات تگزاس بینٱ.

عٱسگدونی[آلشتکاری]

سرچشمٱ[آلشتکاری]