کومئلوٙس میناڤە یا کوموٙر

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of the Comoros.svg

' کوموٙر یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د ھارگە أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند آفریقا. پاتأخت ئی ڤولات شأر مورونی یە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]