کوروڤاسی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of Croatia.svg

کوروڤاسی یئ گئل ڤولاتە کئ ھا ھارگە أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند ئوروٙپا و پاتأختئش شأر زاگئرب ە

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]