کاسئرئس (آستوٙن)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of the province of Cáceres.svg

کاسرس نوم یه گل د آستونیا ڤولات اسپانیا ە که مینجاڤنش شهر کاسرسە و ای آستون دویس و نوزده گله دهسو داره.

سرچشمه[ڤیرایئشت]