کار راس کو

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

کار راس کو چوٙأ:وه زون، آئمیە یە کئ ڤا ڤئ کار گئرئتئن گات و آز حاستئنی ، سأرچئشمە یا، آز کار، مأڤات أڤألیە و دارایی یا هأنی نە هوم دأنگ می کە جوٙری کئ أرزایئشت ڤئنوٙ یا مأسوٙلیا دوروس بیە د ڤئنوٙ نئسبأت ڤئ حال و بال أڤئلیە خوشوٙ بیتأر یا ڤاروتأر بوٙە.