ڤییٛتنام شومالی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کومرٱ ڤلات مردوم کیخا ڤییٛتنام
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Democratic Republic of Vietnam


۱۹۴۵۱۹۷۶
باٛرٱق نشوݩ جٱنڳیاری
شوعار
Independence - Freedom - Happiness
پاتٱخت هانوی
زڤوݩ(یا) ڤیؽتنامی
دین آتئیست

بۊدیست

دۉلت دۉلت سوسیالیستی کومونیستی
سرکومرٱ ڤلات هۊشی مین
نوخوس ڤٱزیر لی زۊئان
گات ڤیرگارمٱن جٱنڳ سرد
 - گوتٱدؽاری خودسلاداری ۲ سپتامر ۱۹۴۵
 - اوماین نیرۊیا ڤیؽت کونگ د سایگون ۳۰ آڤریل ۱۹۷۵
 - یٱکاگیری شومال ۉ هارگٱ ڤییٛتنام ۱۹۷۶
جاگٱپی
 - ۱۹۶۰ ۱۵۷٬۸۸۰کیلۊمتر چارسیک (۶۰٬۹۵۸مایل چارسیک)
نفۊس
 - جاگٱپی ۱۹۶۰ ۱۵٬۹۱۶٬۹۵۵ 
     تٱپساٛیی نوفۊس ۱۰۰٫۸ /کیلۊمتر چارسیک (۲۶۱٫۱ /مایل چارسیک)
 -  نزیک ۱۹۷۴ ۲۳٬۷۶۷٬۳۰۰ 
     تٱپساٛیی نوفۊس ۱۵۰٫۵ /کیلۊمتر چارسیک (۳۸۹٫۹ /مایل چارسیک)
یٱکا پیلٛ دونگ

کومرٱ ڤلات مردوم کیخا ڤییٛتنام نوم جاڤٱنٱ یاٛ ڤلات بی بکاْ بؽشتر ڤا نوم «ڤیؽتنام شومالی» نوم دؽار بیٱ. اؽ ڤلات د سال ۱۹۴۵ زارۊیی رٱڤٱندؽاری بی ۉ شورۊ هوکۊمٱت جاڤٱنٱ اؽ ڤلات د سال ۱۹۵۴ زارۊیی ۉ د بٱئرجا شومالی ڤلات ڤیؽتنام ایسنی ری کار بی.

دماتری[آلشتکاری]

نوئا ناخوش سرٱنجومی ڤلات ژاپون د جٱنڳ جهونی دۏئم نیرۊیا ڤلات فرانسٱ سی یاٛ گلٛ هٱنی میهاستن کاْ راساگٱ هند ۉ چین ناْ بورن زیر ناٛخیز خوشوݩ.

د سپتامر سال ۱۹۴۵ هۊشی مین گوت کاْ ڤیؽئتنام شومالی خودسلادار بیٱ. جٱنڳ نیرۊیا فرانساٛیی بی ڤ خوش سرٱنجومی د جٱنڳ دین بین فو ۉ مۊکیس کاری کونفرانس ژنڤ (۱۹۵۴) . د جریان اؽ کونفرانس بی کاْ فرانسٱ جگا بیئن ۉ بٱئرکرد ڤلات فرانسٱ ناْ د ملٛ گرت. اؽ ڤلات بی ڤ دۏتا ڤلات ڤا نومؽا ڤیؽتنام شومالی د پاتٱختی هانوی ۉ ڤیؽتنام هارگٱ د پاتٱختی سایگون.

سرچشمٱ[آلشتکاری]