ڤییئتام شومالی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
کومره ڤولات مأردوم کیخا ڤییئتام
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Democratic Republic of Vietnam


۱۹۴۵۱۹۷۶
بئیرأق نئشوٙ جأنکاری
شوعار
Independence - Freedom - Happiness
پاتأخت ھانوی
زوٙن(ا) ڤییئنامی
دین آتئیست

بوٙدیسم

دولأت دولأت سوٙسیالیستی کومونیستی
سأرکوٙمأرە ڤولات ھوٙشی مین
نوخوس ڤأزیر لی ذوٙڤان
گات ڤیرگارمأن جأن سأرد
 - گوتە دیارکاری خودصئلاداری ۲ سئپتامر ۱۹۴۵
 - ئوٙمائن نیروٙیا ڤییئت کونگ د سایگون ۳۰ آڤریل ۱۹۷۵
 - یأکاگئری شومال و ھارگە ڤییئتام ۱۹۷۶
جاگأپی
 - ۱۹۶۰ ۱۵۷٬۸۸۰کئلومئتر چارسیک (۶۰٬۹۵۸مایل چارسیک)
نوفوٙس
 - حودوٙد ۱۹۶۰ ۱۵٬۹۱۶٬۹۵۵ 
     تأپئسئ یی نوفوٙس ۱۰۰٫۸ /کئلومئتر چارسیک (۲۶۱٫۱ /مایل چارسیک)
 -  حودوٙد۱۹۷۴ ۲۳٬۷۶۷٬۳۰۰ 
     تأپئسئ یی نوفوٙس ۱۵۰٫۵ /کئلومئتر چارسیک (۳۸۹٫۹ /مایل چارسیک)
یأکا پیل دونگ

کوٙمأرە ڤولات مأردوم کیخا ڤییئتنام نوم جاڤأنە یئ گئل ڤولات بی کئ بیشتئر ڤا نوم «ڤییئتنام شومالی» نوم دیار بییە. ئی ڤولات د سال ۱۹۴۵ زایئشتی رأڤأندیاری بی و شوروٙ حوکوٙمأت جاڤأنە ئی ڤولات د سال ۱۹۵۴ زایئشتی و د بأرجا شومالی ڤولات ڤییئتنام ئیسئنی ری کار بی.

دئماتئری[ڤیرایئشت]

نئھا ناخوش سأرأنجومی ڤولات جاپون د جأن جأھوٙنی دویوم نیروٙیا ڤولات فأرانسە سی یئ گئل ھأنی میھاستئن کئ راساگە ھئن و چین بورئن زیر نأخیز خوشوٙ.

د سئپتامر سال ۱۹۴۵ ھوٙشی مین گوت کئ ڤییئتنام شومالی خودصئلادار بییە. جأن نیروٙیا ڤییئتنامی ڤا نیروٙیا فأرانسئ یی بی ڤئ خوش سأرأنجومی د جأن دین بین فو و موٙکیس کاری کونفئرانس جئنئڤ (۱۹۵۴) . د جأریان ئی کونفئرانس بی کئ فأرانسە جئگا بییئن و بأرکونوٙن ڤولات فئرانسە نە د مئل گئرئت. ئی ڤولات بی د دۊ گئل ڤولات ڤا نومیا ڤییئتنام شومالی د پاتأختی ھانوی و ڤییئتنام ھارگە د پاتأختی سایگونڤ

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]