ڤیکیپئدیا:ڤیردیاریا گولئ ڤورچیە/۲ دئسامر

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
روخ ڤأنيا
ڤئ دی ئوٙمایە یا
د دونیا رأتە یا