ڤیکیپئدیا:ڤیردیاریا گولئ ڤورچیە/۲ دئسامر

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
روخ ڤأنيا
ڤئ دی ئوٙمایە یا
د دونیا رأتە یا