ڤیکیپئدیا:ڤیردیاریا گولئ ڤورچیە/۱۸ مئی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

روٙز جأھوٙنی موٙزە

روخ ڤأنیا
ڤ دی ئوٙمایە یا
د دونیا رتە یا