ڤیکیپئدیا:ڤیردیاریا گولئ ڤورچیە/۱۷ جوٙلای

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

روٙز قانون اساسی د کورە ھارگە

روخ ڤأنیا
ڤ دی اوٙمایە یا
د دونیا رتە یا