ڤیکیپئدیا:ڤیردیاریا گولئ ڤورچیە/۱۷ جوٙلای

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

روٙز قانون اساسی د کورە ھارگە

روخ ڤأنیا
ڤ دی اوٙمایە یا
د دونیا رتە یا