ڤیکیپئدیا:ڤیردیاریا گولئ ڤورچیە/۱۶ فئڤریە

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Fidel Castro.jpg
روخ ڤأنیا
ڤئ دی ئوٙمایە یا
د دونیا رأتە یا