ڤیکیپئدیا:دئبارە

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

ڤیکیپئدیا یئ گئل دوٙنئسمأنە آزادە کئ هأر کأسی میتوٙنە دئش آلئشتکاری بأکە و گوتار بأنیسە و بألگە و گوتاریا نە ڤیرایئشت بأکە و ڤا دونیا گأپ ڤیکیپئدیا آشنا بوٙأ. ئی دوٙنئسمأنە یئ گئل دوٙنسمأنامه آزادە کئ پیلی نی و هأمە زوٙنا دونیا هان د ئی دوٙنئسمأنە و هأر زوٙنی کئ رازینە ئس آی ئل داشتوٙە می توٙنە د ساموٙنجا ڤیکی مئدیا ڤا تئلاش کاریاریاش ڤیکیپئدیا و دیارگە یا هأنی ڤیکی مئدیا خوشە داشتوٙە.