ڤیکیپئدیا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

ڤیکیپئدیا یئ گئل دوٙنئسمأنامە آزادە کئ هأر کأسی میتوٙنە ڤئنە آلئشتکاری بأکە و بیشتئر زوٙنا دونیا دئش دیارگە و سأرآسوٙنە دارئن.

ڤیرگارچە[ڤیرایشت]

خوصوٙصیات[ڤیرایشت]

سأرچئشمە[ڤیرایشت]