ڤیکیپئدیا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

ڤیکیپئدیا یئ گئل دوٙنئسمأنامە آزادە کئ هأر کأسی میتوٙنە ڤئنە آلئشتکاری بأکە و بیشتئر زوٙنا دونیا دئش دیارگە و سأرآسوٙنە دارئن.

ڤیرگارچە[ڤیرایئشت]

خوصوٙصیات[ڤیرایئشت]

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]