ڤیکتور ھوگو

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ڤیکتور ھوگو
Victor Hugo by Étienne Carjat 1876 - full.jpg
ڤئ دی ئوٙماە د ڤیکتور ماری ھوگو
1802
بئزانسون، دابز، فأرانسە
د دونیا رأتە د 1885
پاریس، فأرانسە
جاگە مأنئن پانتئون، پاریس، فأرانسە
کئسم نئڤیسیار، بئیت بأن، سیاسأتکار
زایارە ڤأندی فأرانسە فأرانسە یی
گات سأدە نوٙزدە زایئشتی
جانئر گأپ مأتأل،دئرام نیسی، تیارت، بئیت بأنی، گوتارنیسی، کئشیاری
جومئشت نیسموٙنی رومانتیسیسم
آرئنگیا جادیار
سالیا کونئشتکاری 1829–1883
ھومسأر Adèle Foucher
(زن هاسن ۱۸۲۲–۱۸۶۸)
بأچە یا

ئمضا

ڤیکتور ماری ھوگو (فأرانسئ یی: Victor Marie Hugo؛ French pronunciation: ​[viktɔʁ maʁi yɡo]؛ ۲۶ ڤئڤریە ۱۸۰۲ زایئشتی. - ۲۲ مئی ۱۸۸۵ زایئشتی) بئیت بأن، مأتأل نیس و نأماشت نوٙمە نیس رأتئلئک رأڤئشت نیسموٙنی رومانتیسیسم فأرانسئ یی بی. ڤئ ڤا داسوٙن یئ گئل د نازارتئری نئڤیسیاریا فأرانسە د دونیا فئرە نوم دیار بییە. آرئنگیا ڤئ فئرە نازارئن و أرزایئشتیا ئنسانی دئشوٙ بئرچ می زئنە و ئی آرئنگیا ڤاگوٙیە ڤیرگار ڤولات فأرانسە ھین. چأن گئل د جادیارتئرین آرئنگیا ڤئ ژاریا، قوٙزدار نوتئردام و پیایی کئ می حأنە ھین.


سأرچئشمە[ڤیرایشت]