ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی گٱپ کلوݩ بیئن

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی گٱپ کلوݩ بیئن، یٱکگرتاٛ د ڤیر ۉ باڤٱرمٱنیا یا ساٛلٛؽ عام ڤ او دٱسٱ د ڤیر ۉ باڤٱرمٱنیا ئٱ کاْ ڤ اؽ پورسش مؽ پٱردازٱ: چتۉر مۊئٱ ڤ بؽتری شکل، آلشتؽا خۊ ناْ د جامعٱ دۏرس کرد؟ چنی ڤیر ۉ باڤٱرمٱنیایؽ د جۊرؽا گۊناگۊن ریکردؽا ۉ تٱلٛؽا دونسمٱنی اْجتمایی اْستفادٱ مؽکٱن. د اؽ گوتار، ڤیر ۉ باڤٱرمٱنیا موختٱلف ۉ آخری تهٱڤولؽا اؽ ڤیر ۉ باڤٱرمٱنیا مۉرد چٱک چنٱ قرار ماٛئیرٱ.

ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی مودرنیزاسیوݩ[آلشتکاری]

ساختارگرایی[آلشتکاری]

ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی ڤابٱستاٛیی[آلشتکاری]

نؽازؽا ٱساسی[آلشتکاری]

ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی نئولیبرالیست[آلشتکاری]

رڤٱنؽا ایسنی[آلشتکاری]

سرچشمٱ[آلشتکاری]