ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی اْنتقادی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی اْنتقادی جمشتؽ فگری-فٱلسفی ئٱ کاْ جامعٱ ۉ رٱزهشت ناْ د سٱرتاسٱر دونسمٱنیا اْجتمایی ۉ اْنسانی نٱقد مؽکٱ. اؽ اْستلا دارا دۏ مٱنی کاملٱن موختٱلف ڤا ریشٱیا موتفاڤت ٱ. یٱکؽ ریشٱ د کومولٱیٱکی شناسی ۉ یٱکؽ تر ریشٱ د نٱقد نیسمونی دارٱ؛ کاْ د کوت کومولٱیٱکی شناسی ۉ فٱلسفٱ سؽاسی، اْستلا ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی اْنتقادی ڤا فٱلسفٱ نئومارکسیستی ۉ مٱکتٱب فرانکفورت توسیف بیٱ. اؽ ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی د لٛا موتفٱکرؽا مٱکتٱب فرانکفورت اْرائٱ بی ۉ تٱسیر فراٛ ڤ باڤٱرمٱنی سؽاسی، کومولٱیٱکی شناسی ۉ باڤٱرمٱنی رٱزهشتی قٱرن بیسم ڤ جا نؽا.[۱] اؽ ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی د سال ۱۹۳۰ د آلمان اْرائٱ بی. د اؽ سال ماکس هورکهایمر کتاو کوچکی ڤا داسوݩ «شرۊ فٱلسفٱ بورژڤایی ڤیرگار» دٱرتیچ کرد کاْ دبارٱ ڤیرگار فٱلسفٱ مودرن بی.[۲]

د جۏملٱ آسار کلٛیلٛی کاْ د شرۊ ڤ دیر اومایئن اؽ ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی نۏئشتٱ بیٱ، مٱقالٱ «ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی سونٱتی ۉ ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی اْنتقادی» ٱسٱر ماکس هورکهایمر ٱ. د اؽ مٱقالهپٱ هورکهایمر د بروئٱر ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی سونٱتی موبتنی ڤ رٱڤش شناسی دکارت، ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی اْنتقادی ناْ مٱترٱ مؽکٱ. اؽ ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی سٱرچشمٱ گرتٱ باڤٱرمٱنیا مارکس ٱ ۉ ڤ ڤیر ۉ باڤٱرمٱنیا سونٱتی ڤ دلٛیلٛ عدٱم تڤٱجۏ ڤ ساختارؽا فراگیرتر اْجتمایی کاْ دانش د ڤنو تٱسیر ماٛئیرٱ ۉ ڤ ڤنو تٱسیر مؽ نؽئٱ هیردٱ گرتٱ.[۳]سرچشمٱ[آلشتکاری]

  1. [۱]
  2. خاترات زولمٱت، بابٱک ٱئمدی؛ نٱشر مٱرکز؛ ۱۳۷۶
  3. دونسنومٱ فٱلسفٱ اْستنفورد، بٱلگٱ ماکس هورکهایمر..