ڤیرگار کومولٱیٱکی شناسی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اؽ گوتار ڤ بٱیان ڤیرگار کومولٱیٱکی شناسی ۉ پاٛدایش ۉ پٱزیرش ڤٱ ڤ داسوݩ یاٛ رشتٱ دونسمٱنیجایی مؽ پٱردازٱ.

خاستگا[آلشتکاری]

دونسمٱنی کومولٱیٱکی شناسی د قٱرن ۱۸ ۉ ۱۹ زارۊیی ڤ ڤجۊد اوما ٱرچاْ د سونٱت خرٱدگرایی مۉجۊد کاْ د اْبتدا ڤ دٱس فلاسفٱ یۊنان باستان بنا بیٱ بٱئرٱ گرتٱ. کلٱمٱ sociologie ڤ دٱس فیلٛسۊف فرانساٛیی آگوست کونت اْبدا بی، هٱر چٱن اۊ ڤ ڤجۊد اوئر اؽ رشتٱ دونسمٱنی ڤ هساو نمؽا.[۱] هدٱف کونت یٱ بی کاْ قانۊنؽا هاکم ڤ جامعٱیا اْنسانی کاْ هومڤارٱ سادقٱن ناْ ڤ دٱس یاٛ رٱڤٱش دونسمٱنی پاٛدا بٱکٱن. اؽ ایدٱ د برج کونت ڤا مولاهزٱ دونسمٱنی فیزیک ۉ موئٱفٱقیٱت ڤٱ ڤ ڤجۊد اوما. اۊ مؽ هاست جۊر او چی یؽ کاْ د فیزیک ٱنجوم بیٱ ناْ د جامعٱیا اْنسانی پؽادٱسازی بٱکٱ. کٱسؽایؽ د قٱرن ۱۹ زارۊیی، جۊر کارل مارکس هٱم بیئن کاْ خوشاْ جامعٱشناس نمونٱن ڤلی ایسنؽا ڤ داسوݩ رٱڤٱندؽارؽا اؽ رشتٱ شناختٱ مۊئٱن. جگا د اؽ کٱسؽا، د قٱرن ۱۹ زارۊیی رٱڤشؽا موتالعات آماری هٱم تٱدڤین بی کاْ دماتر د تٱدڤین رشتٱ جامعٱشناسی مۉرد اْستفادٱ قرار گرت.[۲]


توسعٱ د اورۊپا[آلشتکاری]

سرچشمٱ[آلشتکاری]

  1. "sociology." Encyclopædia Britannica.
  2. Encarta, Sociology, Microsoft Corporation