کاریار هومیاریا

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
این نشانی آی‌پی در حال حاضر به‌صورت سراسری بسته شده‌است. مدخل سیاههٔ بستن سراسری در زیر برای ارجاع فراهم شده‌است:
  • ‏۱۰ سئپتامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۴۴: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 54.80.0.0/16 (د ‏۱۰ سئپتامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۸:۴۴ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse: IP range allocated to a webhosting service. Should you be affected by this block, please contact us)
سی هومیاریا پی جور با
 
 
      
 
   

هیچ آلشتی وا ای مشقصات دیاری نکرد.