کاریار هومیاریا

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
این نشانی آی‌پی در حال حاضر به‌صورت سراسری بسته شده‌است. مدخل سیاههٔ بستن سراسری در زیر برای ارجاع فراهم شده‌است:
  • ‏۲۹ جوٙلای ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۳۳: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 54.225.0.0/16 (د ‏۲۹ جوٙلای ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۸:۳۳ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
سی هومیاریا پی جور با
 
 
      
 
   

هیچ آلشتی وا ای مشقصات دیاری نکرد.