بلگه ای که د نئبئراسکا هوم پیوند بیه

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
كؤم هوم پیوندیا هان ايچه      
فيلتريا قام کئردئن چن نتیجه یی | هوم پیوندیا قام کئردئن | قام کئردئن واگردونیا

بلگیا نهایی د نئبئراسکا هوم پیوند بیه

ديئن (دمایی ۵۰ | نهایی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)ديئن (دمایی ۵۰ | نهایی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)