بلگه ای که د لئونید کانترویچ هوم پیوند بیه

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
کوم هوم پیۋندیا هان ایچاٛ      
فيلتريا قام کردن چٱن نتیجٱیی | هوم پیڤندیا قام کردن | قام کردن ڤارگردۊنیا

بلگیا نهایی د لئونید کانترویچ هوم پیوند بیه

ديئن (دمایی ۵۰ | نهایی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)ديئن (دمایی ۵۰ | نهایی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)