بلگه ای که د داکوٙتا ھارگە هوم پیوند بیه

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
کوم هوم پیۋندیا هان ایچاٛ      
فيلتريا قام کئردئن چٱن نتیجٱیی | هوم پیۋندیا قام کئردئن | قام کئردئن ۋاگردۊنیا

بلگیا نهایی د داکوٙتا ھارگە هوم پیوند بیه

ديئن (دمایی ۵۰ | نهایی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)ديئن (دمایی ۵۰ | نهایی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)