آلشتیا تی یکی

پراٛستن د: ناۋجۊری, پی جۊری

ای نوم گه تازه د بلگیایی که وا بلگیا ویجه هوم پیوند بینه آلشت بیه(یا سی اندومیا دسه بنی بیه) بلگیا یی که هان your watchlistو گپ بینه

گزینه یا آلشتیا ایسنی آخرین آلشتیا ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ نشو بیه د اخرین روزیا ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰
قام کئردئن کاریاریا ثوت نام کرده | کاریار نادیار قام کئردئن | ڤیرایئشتیا مئ قام کئردئن | نشو دئن رواتيا یا بوتيا | ويرايشتيا کؤچک قام کردن | جأرغە کاری بألگە نئشوٙ دأئن | نشو دئن ویکی‌داده
آلشتیا تازه ایی که وا ‏۲۴ فئڤریە ۲۰۱۸ ‏۰۸:۱۶ شرو بیه نشونش بئه
   
نوم بألگە:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
ن
ای ويرايشت يه بلگه تازه راس كرده (همچنو بوینیت نوم گه بلگیا تازه)
م
يه ويرايشت كؤچكيه
ب
ای ويرايشت نه يه بوت انجوم دئه
د
ویکی‌داده ویرایشت
(±123)
انازه بلگه وه شمار ای بایتیا آلشت کرده.

‏۲۳ فئڤریە ۲۰۱۸

‏۲۲ فئڤریە ۲۰۱۸

‏۲۱ فئڤریە ۲۰۱۸

‏۲۰ فئڤریە ۲۰۱۸

‏۱۹ فئڤریە ۲۰۱۸

‏۱۸ فئڤریە ۲۰۱۸

‏۱۷ فئڤریە ۲۰۱۸