ڤپ:مئن جوٙری

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

أر شوما میهایت یئ گئل بألگە نە بأجوٙریت سئیل جأڤە هاری بأکیت و داسوٙن خوتوٙنە د ئوٙچئ بأنیست و ری دوگمە پئی جوٙری کو بأپوٙرنیت.