ڤپ:مئن جوٙری

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

أر شوما میهایت یئ گئل بألگە نە بأجوٙریت سئیل جأڤە هاری بأکیت و داسوٙن خوتوٙنە د ئوٙچئ بأنیست و ری دوگمە پئی جوٙری کو بأپوٙرنیت.