ڤٱرزشت

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Greek statue discus thrower 2 century aC.jpg

ڤٱرزشت کوملۊسی د کونشتکاری آئمٱ کاٛ ڤنۊ بائس بۊٱن آئمیزاد سرهالتر و خوش لارتر با.

ڤیرگارچٱ[ڤیرایشت]

آز[ڤیرایشت]

غٱزا هردن[ڤیرایشت]

سرچشمٱ[ڤیرایشت]