ڤرگٱ دۏبٱئری

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو


د فیزیک ۉ رؽازی ۉ د ڤرگٱ اوقلیدسی ڤ دۏمبالاٛ د n عدٱد هٱقیقی یاٛ نۏقتٱ د فٱزا n دمایی گوتٱ مۊئٱ ۉ ڤٱختؽ کاْ n=۲ بۊئٱ اؽ نۏقتٱ د ڤرگٱ دۏبٱئری جا دارٱ.

هندسۉ دۏ بٱئری[آلشتکاری]

چٱن سیکیا[آلشتکاری]

نوم ساْسیک چارسیک پٱنج سیکی شیش سیکی هٱفت سیکی هٱشت سیکی
سیک‌ؽا {۳} {۴} {۵} {۶} {۷} {۸}
شکل Regular triangle.svg Kvadrato.svg Regular pentagon.svg Regular hexagon.svg Regular heptagon.svg Regular octagon.svg
نوم نۏ سیکی دٱ سیکی یازٱ سیکی دوئزٱ سیکی سیزٱ سیکی چاردٱ سیکی
سیکؽا {۹} {۱۰} {۱۱} {۱۲} {۱۳} {۱۴}
شکل Regular nonagon.svg Regular decagon.svg Regular hendecagon.svg Regular dodecagon.svg Regular tridecagon.svg Regular tetradecagon.svg
نوم پومزٱ سیکی شومزٱ سیکی هڤدٱ سیکی هژدٱ سیکی نیزٱ سیکی بیس سیکی ...n-gon
سیکؽا {۱۵} {۱۶} {۱۷} {۱۸} {۱۹} {۲۰} {n}
شکل Regular pentadecagon.svg Regular hexadecagon.svg Regular heptadecagon.svg Regular octadecagon.svg Regular enneadecagon.svg Regular icosagon.svg
نوم پٱنج پٱر هٱفت پٱر هٱشت پٱر نۏ پٱر دٱ پٱر ...n-پٱر
سیک‌ؽا {۵/۲} {۷/۲} {۷/۳} {۸/۳} {۹/۲} {۹/۴} {۱۰/۳} {n/m}
شکل Star polygon 5-2.svg Star polygon 7-2.svg Star polygon 7-3.svg Star polygon 8-3.svg Star polygon 9-2.svg Star polygon 9-4.svg Star polygon 10-3.svg

غراتی[آلشتکاری]

دٱسگا موختساتی[آلشتکاری]

ساْ داسگا موختسات سی دۏ بٱئر ڤجۊد دارٱ


سرچشمٱ[آلشتکاری]