ڤاتیکان سیتی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of the Vatican City.svg

ڤاتیکان سیتی پاتأخت ڤولات ڤاتیکان ە ئی ڤولات کوچئک ھا د شأر روم کئ پاتأخت ڤولات ئیتالیا ە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]