ڤأرزئشت

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Greek statue discus thrower 2 century aC.jpg

ڤأرزئشت کومئلوٙسی د کونئشتکاری آئمە کئ ڤئنوٙ باعئث بوٙأن آئمیزات سأرحالتأر و خوش لأشتئر با.

ڤیرگارچە[ڤیرایشت]

آز[ڤیرایشت]

غأذا حأردئن[ڤیرایشت]

سأرچئشمە[ڤیرایشت]