پارتی کومونیست کارگری ایران

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Worker-communist Party of Iran
حزب کمونیست کارگری ایران
Chairperson هٱمید تقۋی
رٱڤٱندیٛاری بیٱ د

1991؛ 28 سال پیش (1991)

رٱۋندیار = منسۊر هکمت
ڤیر ۉ باڤٱرکو ۋیرا کارگری
کومونیسم
کمپ ساٛیوم
جاگٱ سیاسی Far-left
دیارگٱ
WPIran.org

پارتی کومونیست کارگری ایران نوم دیار بیٱ د هککا یاٛ گاٛل پارتی سیاسی و ری ۋ ری کار کۊمرٱ ۋولات اٛسلامی ایران و هامیندار رٱۋندیاری کۊمرٱ ۋولات سۊسیالیستی د ۋولات ایران ٱ.

پارتی کومونیست کارگری یاٛ گاٛل پارتی کومونیستی یٱ هامیندار چٱک چنٱ رٱۋندیاری ۋٱز آلیشت اٛشتمایی تٱبقٱ کارگر سی هیز داٛئن سامۊنٱ سرمایٱداری و رٱۋندیاری یاٛ گاٛل کومولٱیکی د پایاٛ هومبراۋری اومۊری و اشتمایی ٱ. ای پارتی د سال ۱۳۷۰ ٱفتۉدیار رٱۋندیاری بیٱ.

سرچشمٱ[آلشتکاری]