پارتی لیکوٙد

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
لیکوٙد
הַלִּיכּוּד
رأدیارکون بئنیامین نئتانیاھوٙ
رأڤأندیاری بییە د

۱۹۷۳(یأکاگئری)

۱۹۸۸ (سأر یأک کاری)
نئڤیسگە یا

ساختئموٙ مئتسودات ضئعوٙ
خیاڤوٙ شا جورج

تئل آڤیڤ، ئسرائیل
Membership  (۲۰۱۲) ۱۲۵٬۰۰۰
ڤیر و باڤأرکو

صئھیوٙنیسم
نۊ صئھیوٙنیسم
پأر و پیم داری
صئھیوٙنیسم دوڤارتە نئیأر

لیبئرالیسم ئوموٙری
جاگە سیاسی راست مینجایی و راست
رأنیا      آڤی
کئنئست
۳۰ / ۱۲۰
نئشوٙ دیارکون ئنتئخاڤاتی
מחל
دیارگە
www.likud.org.il

پارتیلیکوٙد (ڤئ ئبری: הליכודھومبأراڤأرە ڤا قورص بییئن٬ یئ گئل د پارتیا ڤیرا راست سئکوٙلار ە. ئی پارتی د سال ۱۹۷۳ زایئشتی ڤا دال رأڤأندیاری یئ گئل ساڤار پارلئمانی ڤا لادئراری ڤیرا راست د ری ڤئ ری پارتی کارئگأر ئسرائیل و رأسئسئن د حوکوٙمأت ڤئ دأس موناخیم بئگین رأڤأندیاری بی.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]