پارتی لیکوٙد

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
لیکوٙد
הַלִּיכּוּד
رٱدیارکون بئنیامین نئتانیاھوٙ
رٱۋندیاری بیٱ د

۱۹۷۳(یأکاگئری)

۱۹۸۸ (سأر یأک کاری)
ناٛۋیسگٱ یا

ساختئموٙ مئتسودات ضئعوٙ
خیاڤوٙ شا جورج

تئل آڤیڤ، ئسرائیل
Membership  (۲۰۱۲) ۱۲۵٬۰۰۰
ۋیر و باۋرکو

صئھیوٙنیسم
نۊ صئھیوٙنیسم
پأر و پیم داری
صئھیوٙنیسم دوڤارتە نئیأر

لیبئرالیسم ئوموٙری
جاگٱ سیاسی راست مینجایی و راست
رٱن      آڤی
کئنئست
۳۰ / ۱۲۰
ناٛشۊدیارکون اٛنتخاۋاتی
מחל
دیارگٱ
www.likud.org.il

پارتیلیکوٙد (ڤ [[زۊن {{{نوم زۊن}}}|{{{نوم زۊن}}}]]: הליכודھومبأراڤأرە ڤا قورص بییئن٬ یئ گئل د پارتیا ڤیرا راست سئکوٙلار ە. ئی پارتی د سال ۱۹۷۳ زایئشتی ڤا دال رأڤأندیاری یئ گئل ساڤار پارلئمانی ڤا لادئراری ڤیرا راست د ری ڤئ ری پارتی کارئگأر ئسرائیل و رأسئسئن د حوکوٙمأت ڤئ دأس موناخیم بئگین رأڤأندیاری بی.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]