ٱندازٱ یاری پزشگی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجویاٛ سیستم شنٱڤایی مٱسنۊیی جاسازی بیٱ

ٱندازٱیاری پزشگی یا ٱندازٱیاری زهشت پزشگی (اْنڳلٛیسی:Biomedical engineering) ڤ دۏن اؽجاد اْرتبات مٱنتقی باٛن دونسمٱنیا ٱندازٱیاری ۉ دونسمٱنی پزشگی هؽ.


سرچشمٱ[آلشتکاری]