ٱندازٱ یاری هٱستاٛیی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجوتٱر رآکتور هستاٛیی د جۊر گازی MAGNOX

ٱندازٱیاری هٱستاٛیی (اْنڳلٛیسی:Nuclear Engineering) یٱکؽ د رشتٱیاْ ٱندازٱیاری د دونسمٱنیجا ئٱ.


سرچشمٱ[آلشتکاری]