ٱندازٱ یاری نزامی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجوٱندازٱیاری جٱنڳ یا ٱندازٱیاری نزامی ڤ تٱلٛؽ د ٱندازٱیاری گوتٱ مۊئٱ کاْ سی دیڤونداری ۉ تٱرایی مانوڤرؽا، عٱمٱلٛؽاتؽا ۉ مٱسئلٱیا مورتبٱت ڤ ڤنو کنش مؽکٱ.

ڤ ٱساس تٱریف ناتو ٱندازٱیاری جٱنڳ -فارغ د گرایشؽا ۉ خدٱمات- سی دیڤونداری ۉ سازموݩ داٛئن موهیت عٱملٛیات ۉ نڤٱردؽا کنش دارٱ ۉ د مانوڤرؽا ڤا بٱخش لٛادراری سی ڤیرداری د آزؽا ۉ باٛئبۊد عمٱلکرد ۉ کارایی اْدٱڤات جٱنڳی ۉ اْنفجاری ۉ ڤیرداری موهیتی ڤا کومٱک گرتن د هۊش ٱندازٱیاری ۉ تجٱسۏس نزامی هومکاری مؽکٱ. ٱندازٱیاری جٱنڳ شامل خدٱمات تٱمیر ۉ ڤیرداری ڤٱسیلٛٱیا ۉ ماشین آلات جٱنڳی نمۊئٱ.


سرچشمٱ[آلشتکاری]