ٱندازٱ یاری مٱعدٱن

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجوٱندازٱیاری مٱدٱن (اْنڳلٛیسی:Mining engineering) کوملۊس دونسمٱنیا ۉ فٱنؽایؽ ئٱ کاْ د کٱشف یاٛ کانسار (زٱخیرٱ مٱدنی ڤا ٱرزش اومۊری) شرۊ ۉ تا فٱراڤری ڤٱ اْدامٱ دارٱ. ٱندازٱیاری مٱدٱن ڤ داسوݩ ٱڤلی رشتٱ ٱندازٱیاری آکادمیک ڤیرگار سی ٱڤلی گلٛ د اْنڳلسوݩ رٱڤٱندؽاری بیٱ. ٱڤلی دونسمٱنی ئٱ کاْ بٱشٱریئٱت د اْبتدا ڤجۊد خوش تا ایساْ ڤا ڤٱ اْرتبات نزیکؽ داشتٱ. ڤ علٛٱت شرایت سٱخت کاری، یٱکؽ د ۱۰ هرفٱ دۏشڤار جهوݩ شناختٱ بیٱ.

اؽ مٱدٱن ری ڤاز د هارگٱ ٱفتاونشیݩ شٱئر سالتلاٛیک سیتی (Salt lake City) د ڤلاتچٱ یۊتا قرار گرتٱ ڤ نوم مٱدٱن مس کنیکات(Kennecott) هٱم شناختٱ مۊئٱ. اؽ مٱدٱن گٱپتری ۉ قیلٛتری گۉدال هاسل د هٱفاری ایساْ جهوݩ ٱ.


سرچشمٱ[آلشتکاری]