ٱندازٱ یاری عٱسٱبی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجوٱندازٱیاری مٱزگ ۉ عٱساب (اْنڳلٛیسی:Neural engineering)رشتاٛ دونسمٱنی د مؽن مٱبهٱسؽا ٱندازٱیاری پزشگی ئٱ کاْ د فٱنؽا ٱندازٱیاری سی دٱرک، تٱعمیر، جاگوزینی، باٛئبۊد یا بٱئرٱڤرداری د ڤیژگیا سیستم عٱسٱبی اْستفادٱ مؽکٱ.


سرچشمٱ[آلشتکاری]